Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Skaryszew

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SKARYSZEW Urząd Miasta i Gminy Skaryszew przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z 2005r. z późn. zm.) na terenie Gminy Skaryszew obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. Zakaz ten obejmuje uprawę maku...

DYŻURY LEŚNICZEGO (harmonogram)

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje, iż Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom Nr 2/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., ustalone zostały terminy dyżurów specjalisty do spraw lasów niepaństwowych (LEŚNICZEGO), które pełnione będą w CZWARTKI w godzinach 9.00- 11.00 w tutejszym Urzędzie- pokój nr 12. ...

Odbiór padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skaryszew

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje, że usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt z indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy w 2013 roku wykonuje Przedsiębiorstwo „Jasta” Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim- Oddział Radom, ul. Energetyków 24. Zgłoszenia...

Informacja dot. zapisów na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie- Terenowy Zespół Doradczy w Radomiu oraz Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje rolników z terenu gminy Skaryszew, że prowadzi zapisy na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Planowany termin szkolenia to miesiąc kwiecień...

Informacja dla członków Powiatowego Koła Hodowców Koni i sympatyków hodowli koni

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu zawiadamia, że dnia 14 marca 2013 r., o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 228 Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, odbędzie się zebranie sprawozdawczo-informacyjne członków Powiatowego Koła Hodowców Koni. Zebrania Powiatowych Kół...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013roku.

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r....

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew oraz Wójt Gminy Kowala

Ogłaszają II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości lokalowej oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: a. Lokal mieszkalny · Lokal usytuowany jest na parterze trzykondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wybudowanego w 1976r. ...

Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Z dniem 31 grudnia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. Dz. U z 2012r poz. 1407 o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących min. :1.zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE na pobyt czasowy...

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2013 oraz całoroczne Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza...

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 września 2012r. do 24 września 2012 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy...