Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie

w sprawie zatwierdzenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Na podstawie art.2376 i art.2377 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) zatwierdzam: §1 Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu...

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie : upoważnienia Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Funduszy Unijnych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza w zakresie funkcjonowania Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Funduszy Unijnych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr...

ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie : upoważnienia p. o. Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie. Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) § 1 Upoważniam...

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie : upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Skaryszew do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Skaryszew w sprawach majątkowych Gminy Skaryszew Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) &

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie : określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Skaryszew i ich zastępców. Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) , zarządzam...

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie: odwołania p. Józefa Pawlaka ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew oraz powołania p. Józefa Pawlaka na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie. Na podstawie art. 26 a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 18.12.2012 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Burmistrz...

Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 3813/6 o powierzchni 179m2, położonej w miejscowości Skaryszew, z przeznaczeniem na powiększenie działki 3813/7, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skaryszew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz....

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 marca 2013r

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Makowie na dzień 15 marca 2013r. Na podstawie art.26 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z dnia 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./- zarządzam co następuje § 1 Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji...

Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 195/6, o powierzchni 173m2, położonej w miejscowości Maków Nowy, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej – działki Nr 204. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn....