Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 czerwca 2013r

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach Na podstawie art. 36a ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r

ZARZĄDZENIE Nr 64/2013

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód. ZARZĄDZENIE Nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód.

Zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości: nr 4237/1 o pow. 0,1261ha, nr 4237/2 o pow. 0,1232ha, nr 4237/3 o pow. 0,0945ha, nr 4237/4 o pow. 0,0940ha, nr 4237/5 o pow. 0,1868ha, nr 4237/6 o pow. 0,1851ha, nr 4237/7 o pow. 0,1833ha, nr 4237/8 o pow. 0,1212ha, nr 4237/9 o pow. 0,1172ha, nr 4237/10 o

Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości: Nr 4007/2 o pow. 0,0287ha i Nr 4040/2 o pow. 0,1113ha położonych w miejscowości Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Nr 58/2013

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skaryszew. § 1 Zgodnie z art. 11, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa...

Zarządzenie Nr 57/2013

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach. Na podstawie art. 36a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  ...

ZARZĄDZENIE NR 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia rokowań po II przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta i Gminy Skaryszew i Gminy Kowala Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37, art....

Zarządzenie nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 1204/6 i Nr 1204/7 o łącznej powierzchni 1859m2, położonych w obrębie Skaryszew Miasto. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r....

ZARZĄDZENIE NR 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 67,62m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o nr ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11, 311/12 i 311/14, o łącznej pow. 0,4947ha, położonych w miejscowości Gębarzów. Na podstawie...

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Miasta i Gminy SkaryszewNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami...