Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie opłaty za gosdpodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomiości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.

Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojjemności.

Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Skaryszew.

Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Skaryszewie.