Obwieszczenia, Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.05.2019r. do 12.06.2019r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 20/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/3, 36/2, 37/3, 246 w miejscowości Chomentów Puszcz

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 17.05.2019r. do 6.06.2019r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja Starosty Radomskiego

W związku z realizacją różnych przedsięwzięć na terenie Państwa Gmin w tym planowanymi liniowymi inwestycjami dot. budowy obwodnicy Iłży oraz drogi krajowej S12, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na kwestie pozyskiwania kopalin (piasku, żwiru, gliny, torfu czy innych kopalin pospolitych) potrzebnych do przeprowadzenia ww. inwestycji. W...

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: przebudowa i rozbudowa linii SN 15kV relacji: GZP Iłża Południowa z zabudową złącza kablowego ZKSN oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działkach nr 150, 160 w miejscowości Chomentów Szczygieł, na działkach nr 1300, 1310, 1311, 1299 w miejscowości Chomentów...

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 25.04.2019r. do 15.05.2019r., wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, dla której...

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, dla której udział w wysokości 2/3 nieruchomości przeznaczony...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Z dnia 15 kwietnia 2019 roku, znak sprawy: WOOŚ-II.420.484.2018.MBR.2 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 351014W Tomaszów – Niwa Odechowska, odcinek od km 0+000 do km 2+011.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 16/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c PE DN40 mm na działce nr ewid. gruntu: 148/11 w miejscowości Makowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzjI nr 15/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 3921, 4075, 1169/15 w miejscowości Skaryszew.