Obwieszczenia, Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz, w którym mowa

Część nieruchomości, będącej własnością Gminy Skaryszew, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1055/4 o pow. 1608m2 – obręb Skaryszew Miasto, stanowiąca powierzchnię 12m2, zostaje wydzierżawiona na okres od 1.04.2019r. do 30.09.2019r., pod usytuowanie ogródka piwnego. Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 15zł/1m2...

Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2019 r. wynosi 8007,24 na jedno dziecko.

Ogłoszenie - Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych zamiany pomiędzy Gminą Skaryszew a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych - Nadleśnictwem Radom

INFORMACJA

Informacja - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - dotyczy budowy drogi nr S12

INFORMACJA

Informacja - Prezydent Miasta Radomia dotycząca budowy nowego śladu DK9

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 02/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. gruntu: 194/4, 237, 243, 244/2, 234, 230/2, 236 w miejscowości Maków.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 01/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid. gruntu: 819 w miejscowości Skaryszew

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zleconych przez gminę Skaryszew do realizacji organizacją pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych