Obwieszczenia, Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawngo dla Zarządu Województwa Mazowieckiego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 45+199 do km 46+326 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i...

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Informacja dotycząca stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.

Informacja

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Budowa zespołu elektrowni solarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gębarzów, gmina Skaryszew.

Zawiadomienie - obwieszczenie

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zawiadomienie - obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że w dniu 01.02.2019 r. zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 18 indywidualnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem na działkach o nr ewid. 569/5, 569/6 i 596/7 w Skaryszewie....

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 22/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 40 PE na działkach o nr ewid. 1213/2, 1333/12, 1300/2, 1303/2, 1309/1, 1312/1, 1315/1,1318/1, 1321/1, 1324/1, 1327/1, 1330/1, 1203/6, 1203/7, 1203/8, 1294/2, 4238/3, 4239/3, 1194, 1196/1, 1196/2, 1197, 1333/14,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 21/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 40 mm na działce o nr ewid. 385/8 w miejscowości Makowiec

Ogłoszenie - decyzja starosty radomskiego

Uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie Skaryszew Miasto, działki nr 1183 oraz 1184

Informacja o ławnikach

Liczba ławników jaka powinna być wybrana na kadencje 2020-2023.