Obwieszczenia, Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 14/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 4107/1, 1245/8, 4096, 1246/17, 1246/5, 1247/2 w miejscowości Skaryszew.

Ogłoszenie - decyzja starosty radomskiego

Orzeka się: uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położona w miejscowości Dzierzkówek Stary, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 280 o powierzchni 0,0200 ha.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 12/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: przebudowa sieci wodociągowej DN 160 PVC na działkach nr ewid. gruntu: 1224/2, 4098 w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 11/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 2/1, 3, 1, 10/1, 10/2, 10/3, 11/2 w miejscowości Edwardów oraz na części działek nr ewid. gruntu: 440, 512/1 w miejscowości Kobylany.

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym do zarządu osiedla "Centrum" w Skaryszewie

Zawiadomienie o terminie zebrania wyborczego do Zarzadu Osiedla "Centrum" w Skaryszewie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz, w którym mowa: 1. Nieruchomość gruntowa rolna, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 289/2 o pow. 0,2500ha, położona w obrębie Dzierzkówek Stary, gmina Skaryszew, przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na...

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 3.04.2019r. do 23.04.2019r. wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonej do zbycia...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew: 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 326/6 o pow. 0,2700ha, położoną w obrębie Makowiec, gmina Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat Wysokość...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 06/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa ulicy B. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kalinową do ulicy Błonie wraz z odwodnieniem i oświetleniem na części działek nr ewid. gruntu: 1264/2, 1264/1, 1263/1, 1263/7 w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych, wykonanie urządzeń wodnych oraz ich przebudowę oraz na usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak-Dzierzkówek".