Obwieszczenia, Ogłoszenia

Informacja Starosty Radomskiego

W związku z realizacją różnych przedsięwzięć na terenie Państwa Gmin w tym planowanymi liniowymi inwestycjami dot. budowy obwodnicy Iłży oraz drogi krajowej S12, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na kwestie pozyskiwania kopalin (piasku, żwiru, gliny, torfu czy innych kopalin pospolitych) potrzebnych do przeprowadzenia ww. inwestycji.

W ostatnich latach wzrost liczby przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin jest istotnym problemem gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym, nie tylko na poziomie powiatów, ale również na obszarze całego kraju.

Nielegalna eksploatacja kopalin związana jest zazwyczaj z rozwojem infrastruktury na danym terenie. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji wymagających dużych ilości mas ziemnych, tj. projektów drogowych lub obiektów budowlanych . Identyfikacja w terenie przez pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie i powiatowej administracji geologicznej nielegalnej eksploatacji jest utrudniona.

W związku z powyższym, proszę o poinformowanie Mieszkańców (poprzez Sołtysów lub inne metody komunikacji społecznej wykorzystywane na terenie Państwa Gmin) o zakazie wydobywania kopalin bez koncesji, które wiąże się z wysokimi karami finansowymi oraz jest wykroczeniem lub przestępstwem ściganym przez Prokuraturę i Policję.

Przypadki nielegalnego wydobywania kopalin należy zgłaszać do Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa tel.: 22 628 45 16.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.) starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:

  • obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;
  • wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 OOO m3
  • działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych. W pozostałych przypadkach koncesji udziela Minister Środowiska lub Marszałek Województwa.

Informuję również, iż na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec , który obejmuje gminy: Skaryszew, Iłża, Wierzbica, Kowala obowiązuje zakaz wydobywania kopalin oraz ochrona poziomów wodonośnych.

Mając na uwadze dobro Mieszkańców, proszę, aby przy ewentualnym podpisywaniu umów na dzierżawę gruntów pod kopalnie piachu, żwiru itp. Właściciele działek zachowywali pełną ostrożność w sprawach zapisów umów cywilno-prawnych, szczególnie w kwestiach dot. późniejszej rekultywacji gruntów pokopalnianych oraz czasu obowiązywania tychże umów. Właściciele wydzierżawianych działek, mają prawo do brania czynnego udziału na każdym etapie prowadzonych postępowań administracyjnych dot. wydawania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż prowadzonych przez Starostę Radomskiego .

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel. 48 36 55 801 wew. 220, 221, 225 lub 48 38150 52.

 

Starosta Radomski
/-/ Waldemar Trelka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2019 07:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 250
29 kwietnia 2019 07:55 (Tomasz Kalita) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2019 07:54 (Tomasz Kalita) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)