Obwieszczenia, Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid:3803, 814/14, 814/9 położonych w miejscowości Skaryszew (ul. Cicha)

Zaproszenie do składania ofert.

Gmina Skaryszew w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skaryszew" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-lnclusion, zaprasza...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 39/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid:1050/7, 1688, 978 położonych w miejscowości Magierów (obręb Gębarzów).

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 32/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia dro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY CENOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: Dokończenie robót budowlanych na inwestycji pn.: ,,Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konsultacje społeczne 1.Cel konsultacji. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239) w sprawie poddanej konsultacji. 2. Przedmiot...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid: 1112 położonej w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej na działkach nr ewid. 538, 1041/4, 1041/5 położonych w miejscowości Makowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji 36/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid: 4237/1, 1351/6, 1351/10, 1351/11 położonych w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 35/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia dro