Obwieszczenia, Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 194/6, 26 położonych w miejscowości Makowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 112/11, 112/12, 112/13, 112/9, 112/10 położonych w miejscowości Maków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 1097/16, 1101/1 położonych w miejscowości Makowiec ul. Pogodna.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydani decyzji nr 12/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku gospodarczego (wymiana stacji napowietrznej, wymiana słupów, podwieszenie przewodów, budowa linii kablowej nn, budowa złą

ZARZĄDZENIE NR 29 Otwarty konkurs ofert pomoc społeczna 2016.pdf

Skaryszew dnia, 21.04.2016 RŚP.2151.17.2016.PP I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, informuję, że gmina posiada w swoich zasobach niżej wymieniony zbędny składnik...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew realizowane w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r., poz.239) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizacje zadań publicznych. I.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: Podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust.3 ustawy o działalności...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku gospodarczego (wymiana stacji napowietrznej, wymiana słupów, podwieszenie przewodów, budowa linii kablowej nn, budowa złącza ZKP) na działkach nr 59, 60, 61, 62, 64 poło

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 10/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POPRZEZ DOBUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid:488, 499, 486 oraz części dział

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 11/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ na działkach nr ewid: 114, 198, 85/9, 85/7, 85/5 w miejscowości Kazimierówka.