Obwieszczenia, Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777, z 2016r. poz. 65, 1250 i 1271) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 1.12.2016r. do 21.12.2016r. wykazu nieruchomości...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 733 na rzece Kobylanka w miejscowości Skaryszew (ul. Żeromskiego).

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid:1341/3, 1341/8, 1341/7, 1341/1, 1343, 1340/1, 1340/2, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1339/4, 1339/5, 4230/2, 4230/3, 4231/1, 4231/2, 4231/3, 1337/1, 1337/2, 1337/3, 1337/4, 1337/5, 1337/6 położonych...

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 09 listopada 2016 roku

o wydaniu decyzji nr 2383.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ul. Targowej w miejscowości Skaryszew

Zaproszenie do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 4 zestawów komputerowych z monitorem i klawiaturą wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 28 października 2016 roku

o wydaniu decyzji nr 2299.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Janów

Ogłoszenie

ramach programu PROW 2014-2020 typ operacji „ Gospodarka wodno–ściekowa” na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skaryszew. W związku z powyższym zapraszamy właścicieli nieruchomości zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej...

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 w dniach 13 września 2016r. – 26 września 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, Zarządzeniem nr88/2016 z dnia 8 września 2016r. ogłosił konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid:3803, 814/14, 814/9 położonych w miejscowości Skaryszew( ul. Cicha)