Obwieszczenia, Ogłoszenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, ul. M. Kopernika,ul. M. Konopnickiej i ciekiem wodnym od strony południowej w Skaryszewie

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie w sprawie składania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie ogłasza, iż na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161),przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych pełnieniem...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 28.02.2017 r. do urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniach 5,6,7 marca 2017 r. Zgromadzenie rozpocznie się 5 marca o godzinie 10:00 do godziny 18:00, 6 marca rozpocznie się o godzinie 4:00 a zakończy 7 marca o godzinie...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej na działkach nr ewid:119/1, 122/1, 125/1, 125/3położonych w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid: 415/1 w miejscowości Sołtyków

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działcenr ewid: 733 w miejscowości Skaryszew (ul. Partyzantów) oraz budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średnie

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid: 148/11, 148/8 w miejscowości Makowiec.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec

Ogłoszenie

Na podstawie art. 89d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.), w związku z art. 78b ust.1 Gmina Skaryszew ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2017r., wynosi 6865,68 zł na jedno dziecko.