Obwieszczenia, Ogłoszenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 27/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa masztu telekomunikacyjnego dla stacji bazowej na działce nr ewid: 323 położonej w miejscowości Bujak

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 28/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid:199/10, 227, 199/12, 198/48, 198/26, 198/17 położonych w miejscowości Janów.

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dla miejscowości na terenie gminy Skaryszew (Janów oraz Skaryszew ul. Zachodnia i część ul. Krasickiego)

termin składania ofert do : 06.11.2017 r termin realizacji zadania : 20 czerwca 2018 r. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentacje projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia w ramach zadań: ZADANIE 1.„Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia” ZADANIE 2.„Budowa oświetlenia wzdłuż

Obwieszczenie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dl

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka kablowej siecielektroenergetycznej SN 15kV i niskiego napięcia 0,4kV (w tym budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV) na działkach nr ewid:248/3, 246/2, 246/1, 249, 250,251/1, 251/2, 252, 404/2, 365/1, 257/2,247/1, 245/1,244/1,243/1,242/1,240/1,239/1,...

Zapytanie ofertowe

Gmina Skaryszew w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skaryszew" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion, składa zapytanie...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 26/17o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: UTWORZENIE MIEJSKO - GMINNEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU (budowa budynku administracyjno-socjalnego na miejsko-gminnym stadionie w Skaryszewie wraz z infrastrukturą) na części dzia

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia ul. Gajowej na części działek nr ewid: 146, 147, 148, 149, 802, 803, 804, 150, 27/2 w miejscowo

Obwieszczenie

w sprawie wydania postanowienia zwieszającego postępowanie administracyjnego dla zamierzenia: budowa masztu telekomunikacyjnego dla stacji bazowej na działce nr ewid: 323w miejscowości Bujak.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid: 1268, 387/1, 387/2, 822, 828, 829 w miejscowości w m-ci Chomentów Socha (obręb Chomentów Puszcz)