Obwieszczenia, Ogłoszenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 619, 610, 611/5w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa masztu telekomunikacyjnego dla stacji bazowejna działce nr ewid: 323 w miejscowości Bujak.

Ogłoszenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 4097, 1246/5 w miejscowości Skaryszew (Ul. Kochanowskiego)

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid: 339/2 w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 19/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid:

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 20/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej na działkach nr ewid: 1268, 513, 520/1

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 21/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 698/17, 635w miejscowości Maków, na działkach nr ewid: 124/1, 124/2w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/17 dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid: 79/1, 82, 488, 486, 397, 392, 391, 390, 389, 388, 382, 381, 380, 379, 378, 377w miejscowości Dzierzkówek Stary oraz na działce nr ewid: 704 w miejscowości Dzierzkówek Nowy....

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 17/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim centrum aktywności lokalnej na działce nr ewid: 875/3 oraz części działki nr 876 w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 29.06.2017r. o wydaniu decyzji ZRID nr 1301.2017 z dnia 28.06.2017r. na budowę drogi gminnej - bez przejazdu (ślepa) w m-ci Kłonowiec Koracz

Na podstawie art.11a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póź. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.2016.23 , j.t.) zawiadamia się...