Obwieszczenia, Ogłoszenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid: 79/1, 82, 488, 486, 401, 408, 400, 399,398, 397, 392, 391, 390, 389, 388, 382, 381, 380, 379, 378, 377w miejscowości Dzierzkówek Stary oraz na działce nr ewid: 704 w miejscowoś

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 13/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia: budowa masztu telekomunikacyjnego dla stacji bazowej na działce nr ewid: 211w miejscowości Bujak

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

w sprawie wyniku konsultacji społecznych.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 18 kwietnia 2017 r., decyzji Nr 56/R/2017, znak: WI-R.7821.32.1.2017.MK.KK, uchylającej decyzję Starosty Radomskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. Nr 2600.2016

WOJEWODA MAZOWIECKI WI-R.7821.32.1.2017.MK.KK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r., poz. 239) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych, zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia ul. Słowackiego przy projektowanym zjeździe do działki nr 874/8 na działkach nr ewid: 1591/1, 874/8 w miejscowości Skary

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa masztu telekomunikacyjnego dla stacji bazowej na działce nr ewid: 211 w miejscowości Bujak

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 20.04.2017r. do 10.05.2017r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zawiadamia...