Obwieszczenia, Ogłoszenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 12/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 415/1, 401/3, 170/1, 170/2 w miejscowości Sołtyków

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23.03.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Osiedlowej w Makowcu do istniejącego chodnika w miejscowości Skaryszew

WOJEWODA MAZOWIECKI WI-R.7820.1.1.2017.EG OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.03.2017 r. zostało wszczęte...

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 20.03.2017r. o wydaniu decyzji ZRID nr 507.2017 z dnia 20.03.2017r. na budowę drogi gminnej nr 351009W w m-ci Maków Nowy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póź. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.2016.23 , j.t.)...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 15 marca 2017 r. decyzji Nr 34/R/2017, znak: WI-R.7821.32.3.2016.KG

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, 21 marca 2017 r. WI-R.7821.32.3.2016.KG OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2031), w związku z art. 49 ustawy z dnia...

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 22.03.2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 7 kwietnia 2017 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11.00 i trwać będzie do godziny 15.00. Zaplanowane miejsce zgromadzenia publicznego: zbiórka...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr : 415/1, 401/3, 170/1, 170/2 w miejscowości Sołtyków

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15KV i NN na działkach nr ewid:316/1, 317położonych w miejscowości Makowiec

Ogłoszenie

Na podstawie art.89d. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.), w związku z art. 78 b ust. 1 gmina Skaryszew ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2017r., wynosi 6921,48 zł na jedno dziecko.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 09/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid: 773 w miejscowości Skaryszew (ul. Partyzantów) oraz budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej ś

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 10/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid: 148/11, 148/8 w miejscowości Makowiec