Obwieszczenia, Ogłoszenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku. Zarządzenie Nr 22/2015

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF” Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza wyniki otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1. Zamawiający:...

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew 2. Opis przedmiotu konkursu: z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane w roku 2015 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - upowszechnianie sportu i rekreacji. 3. Wartość zamówienia: 230 000,00 zł. 4. Termin składania ofert...

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w roku 2015

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015. I.PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY: 1.Organizacje pozarządowe...

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 13.01.2015r. do 2.02.2015r....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Skaryszew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. I. RODZAJ ZADANIA Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację...