Obwieszczenia, Ogłoszenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Skaryszew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w II połowie 2015 roku

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118, ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej. I. PODMIOTY...

STYPENDIA SZKOLNE

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów będzie przyznawana pomoc materialna. Pomoc materialna ma charakter socjalny.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Zaproszenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla rolników, które odbędzie się 19.08.2015 r.

Wprowadź tytuł dokumentu

Informacja o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Skaryszew.

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4039 o pow. 0,1292ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Czeremchowej Cena wywoławcza:

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego".

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, ul. Kopernika, ul. M. Konopnickiej i ciekiem wodnym od strony południowej w Skaryszewie.

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 27.05.2015r. do 16.06.2015r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zawiadamia...