Obwieszczenia, Ogłoszenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 14/3 o pow. 0,5495ha, położonej w miejscowości Huta Skaryszewska

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016", które odbyły się w dniach 18...

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia dodatkowego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew 2. Opis przedmiotu konkursu: z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane w roku 2015 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - upowszechnianie sportu i rekreacji. 3. Wartość zamówienia: 30 000,00 zł. 4. Termin składania ofert upłynął...

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza: II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 356 o pow. 1,6000ha , położonej w miejscowości Bujak Ce

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w...

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.09.2015r. do 13.10.2015r. wykazu nieruchomości...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konsultacje społeczne w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 1.Cel konsultacji. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,o...

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dane dotyczące zasad udzielania pomocy w postaci dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników. Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania...