Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 93 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2013 r.w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.)...

ZARZĄDZENIE Nr 94 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z samochodów przez Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.) zarządzam, co następuje: ...

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w przedmiocie projektu „Program współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994r. (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.335 z póżn.zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie...

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 9 września 2013r

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach Na podstawie art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 9 września 2013r

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. Na podstawie art. 38 ust.1 pkt2) i art. 5c pkt2) ustawy z dnia 7 września 1991r systemie oświaty (tj. Dz.U z 2004r nr 256 poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 30 ust.2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013r poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje. §...

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 26 sierpnia 2013r

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach przeprowadzonego w dniu 25.06.2013r Na podstawie art. 36a i art. 5c pkt.2 ) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ust ...

Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie

z dnia 26 sierpnia 2013r w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie Na podstawie art. 38 ust 1 pkt.1a. z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z p&

Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie

Zarządzenie Nr 83/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 12. 08.2013r w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późn. zm.) &nb