Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/135/2012z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wzniesienia pomnika ku czci „Żołnierzy Wyklętych” .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,. ze zm.)- Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. 1. Postanawia się wznieść na wniosek Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Skaryszew pomnik upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”...

Uchwała Nr XV/134/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu pn. „Dać Szansę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)- Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się do realizacji na lata 2012-2014 Projekt pn. „Dać Szansę”” współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Uchwała Nr XV/124/2012 z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017

Na podstawie art.18 , ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr.142, poz.1591, z późn. zm./ , art. 230, ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr : XIV/122/2011...

Uchwała Nr XV/123/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Skaryszewie w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr: XIV/121/2011 z dnia...

U C H W A Ł A Nr II / 3 / 2006

U C H W A Ł A Nr II / 3 / 2006 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Miejskiej Skaryszewie. Na podstawie art. 18 a ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Skaryszewie uchwala,...

UCHWAŁA Nr. XXVII/211/2005

UCHWAŁA Nr. XXVII/211/2005 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 28 grudnia 2005r. w sparwie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Na podst.art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r. z późn.zm.) oraz na podstawie art.4 ' ust.2 ustawy...

UCHWAŁA NR III/15/2006

UCHWAŁA NR III/15/2006 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 14 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 ), art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego...