Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Antoniów w Gminie Skaryszew Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7 , art.35 ust.1 i 3 oraz art.36 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - Rada Miejska w Skaryszewie...

UCHWAŁA Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Anielin w Gminie Skaryszew Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7 , art.35 ust.1 i 3 oraz art.36 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - Rada Miejska w Skaryszewie ustala co,...

UCHWAŁA Nr XVIII/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 19 czerwca 2012 roku.

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w miejscowości Bogusławice. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 41 ust.2 Statutu Sołectw określonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr VII/58/91 z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia...

Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 214 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Skaryszewie w Uchwale...

UCHWAŁA Nr XVIII/154/2012 RADY MIEJSKIEJ w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych...

UCHWAŁA Nr XVIII/ 153 /2012 RADY MIEJSKIEJ w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,...

UCHWAŁA Nr XVII/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 25 maja 2012 roku.

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w miejscowości Bogusławice. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 41 ust.2 Statutu Sołectw określonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr VII/58/91 z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia...

UCHWAŁA Nr XVII/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 25 maja 2012roku

w sprawie wyznaczania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 w związku z art. 39 ust.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz...

UCHWAŁA Nr XVII/150 /2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu pn. „Dać Szansę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,...

UCHWAŁA Nr XVII/148 /2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 25 maja 2012 r

w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zmianami)...