Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/125/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2011 do budżetu Gminy w Skaryszewie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.7 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Rada Miejska w Skaryszewie uchwala co, następuje: § 1. Zwalnia się Samorządowy...

Uchwała Nr XV/133/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie art.17 ust1 pkt.11, art.50 ust.1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 175 poz.1362 tekst jednolity ze zm.)- Rada Miejska w Skaryszewie uchwala co, następuje: ...

Uchwała Nr XV/132/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego regulaminu udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych oraz elewacji zawierających azbest w obiektach budowlanych”.

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. )- Rada Miasta Skaryszew uchwala co, następuje...

Uchwała Nr XV/128/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2012 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm./ - Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Skaryszewie zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza...

Uchwała Nr XV/127/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie.

w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654 z późn.zm.) - Rada Miejska...

Uchwała Nr XV/126/2012 z dnia 23 luty 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Twarogowej w szkołę filialną PSzP w Odechowie.

Na podstawie art. 59 ust.1 i 6 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala,...

Uchwała Nr XV/131/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;...

Uchwała Nr XV/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skaryszew zatwierdzonego uchwałą nr XIII/156/2000 Rady Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28.04.2000 r.

w sprawie: stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skaryszew zatwierdzonego uchwałą nr XIII/156/2000 Rady Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28.04.2000 r. Na podstawie art....

Uchwała Nr XV/129/ 2012 z dnia 23 lutego 2012 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, M. Konopnickiej, drogą bez nazwy od strony południowej i ciekiem wodnym od strony północnej w Skaryszewie, uchwalonego Uchwałą Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 sierpnia 2003r. ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 249 poz. 6535 z dnia 25 września 2003r.).

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala co, następuje: §...

Uchwała Nr XV/136/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika o włączeniu regionów Mazowsza do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. Wyraża poparcie inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika o włączeniu regionów Mazowsza do uczestnictwa...