Protokoły z kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - sposób organizacji i realizacji przez Ośrodek zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie pokontrolne - urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych.

Protokół kontroli - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz"

Protokół kontroli - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz"

Sprawozdanie z audytu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie. Temat: Ocena funkcjonowania udzielenia zamówień publicznych do kwoty 30 000 EURO.

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Nazwa projektu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"

Sprawozdanie z audytu

Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na działalność sportową.

Protokoł kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt

Protokół z kontroli nr 2/14253403/2018

Protokoł kontroli przestrzegania przepisów - Archiwum Państwowe w Radomiu

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skaryszewie z dnia 06-08-2018 r.

Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy

Protokół kontroli nr rej. 150266-53-K036Pt/18 z dnia 27.07.2018 r.