Projekty Uchwał Rady Miejskiej (2012)

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PROJEKT U C H W A Ł A NR ........... RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia .................. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.z późn. zm.) art.24...

Projekt Uchwały w sprawie prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała nr XIII/ /2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art.19...

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokopści stawek podatku od srodków transportowych.

Projekt Uchwała Nr …………/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie Z dnia ………………2011 r. W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40, ust.1, art.41, ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst...

Projekt Uchwały sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

PROJEKT U C H W A Ł A Nr ......../...../2011 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z DNIA ............... 2011 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z pożn.zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy...

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PROJEKT Uchwała Nr XIII/ / 2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie Z dnia ………………2011 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40, ust.1, art.41, ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. nr 142...

Projekt Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dka określenia podatku rolnego na 2012r.

PROJEKT U C H W A Ł A NR XIII/..../2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia ..................... 2011 roku. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust. 1 , art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn:Dz.U.Nr...

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

PROJEKT U C H W A Ł A NR ............... RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia ..................................... w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.z późn....

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych

PROJEKT UCHWAŁA NR ............. RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia .......................... w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ art.6 ust.2 ustawy...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2012 rok

PROJEKT U C H W A Ł A NR ................. RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia .......................... w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym...