Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2012 rok

PROJEKT


U C H W A Ł A NR .................
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE
z dnia ..........................

w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) – Rada Miejska
w Skaryszewie uchwala, co następuje:

& 1
Stawki kalkulacyjne w celu ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2012 rok w wysokości:
1. 0,62 zł plus obowiązujący VAT za 1m3 wody do gospodarstw domowych i jednostek oświatowych
2. 1,80 zł plus obowiązujący VAT za odprowadzanie 1m3 ścieków przez gospodarstwa domowe i jednostki oświatowe
3. 3,65 zł plus obowiązujący VAT za odbieranie 1m3 ścieków wozem asenizacyjnym
4. 6,73 zł plus obowiązujący VAT za pojemnik 110 l wywiezionych nieczystości stałych
5. 1,05 zł plus obowiązujący VAT za 1 szt/worek odebranych odpadów segregowanych
6. 1,97 zł plus obowiązujący VAT za czynsz od mieszkań komunalnych za m2 powierzchni miesięcznie
7. 3.205.,92 zł za roczne utrzymanie 6 szt studni głębinowych
8. 36.155,57 zł za obsługę 24 tras zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

& 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skaryszewie.

& 4

Traci moc Uchwała Nr III/ 11/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

& 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 550
17 maja 2017 17:08 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)