Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt Uchwały sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr ......../...../2011
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE
z DNIA ............... 2011 r.
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z pożn.zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613z póżn. zm.) – Rada Miejska uchwala , co następuje :

§ 1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budowle , budynki lub ich części służące do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej wykorzystywane do:
- wytwarzania i przesyłu wody,
- wytwarzania i przesyłu energii cieplnej,
- oczyszczania i przesyłu ścieków,
- składowania nieczystości stałych,
- służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

§ 4
Traci moc uchwała nr XXXV/258/2010 r. z dnia 22 marca 2010 roku.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 540
17 maja 2017 17:14 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)