Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

PROJEKT


U C H W A Ł A NR ...............
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE
z dnia .....................................


w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.z późn. zm.) art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz. U. Nr 123 poz.858 z 2006 r . ze zm.)– Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfę za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta i gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ilość ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się na podstawie
ilości pobranej wody z gminnej sieci wodociągowej i z własnych ujęć.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

§ 4. Traci moc uchwała nr III/9/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opłat za odprowadzanie ścieków od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...................
z dnia ..........................


TARYFY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. za 1 metr3 ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych do urządzeń
kanalizacyjnych - 2,29zł + VAT
2. za 1m3 ścieków odprowadzonych z jednostek użyteczności publicznej
- 2,29 zł + VAT
3. za 1 metr3 ścieków odprowadzanych z jednostek prowadzących działalność
gospodarczą - 4,09 zł + VAT

4. ścieki przemysłowe - 5,92 zł + VAT

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 546
17 maja 2017 17:10 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)