Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych

PROJEKT


UCHWAŁA NR .............
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE
z dnia ..........................


w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych


na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.Nr 236 poz 2008 z 2005 r. ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:


& 1
Ustala się stawki opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych:

1. za 1 tonę nieczystości stałych odbieranych w kontenerach przez ZGKiM
521,45 zł + VAT

2. od pojemnika nieczystości stałych 0,11 m 3
9,00 zł + VAT

3. za 1 m 3 nieczystości płynnych odbieranych przez ZGKiM
z transportem 17,50 zł + VAT

4. za 1 szt/worek odpadów segregowanych odbieranych przez ZGKiM
3,50 zł + VAT

& 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

& 3
Traci moc uchwała nr III/10/2010 z dnia 15grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych.


& 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 680
17 maja 2017 17:09 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)