Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PROJEKT


U C H W A Ł A NR ...........
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE
z dnia ..................


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.z późn. zm.) art.24 ust.1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz. U. Nr 123 poz.858 z 2006r. z późn. zm.) oraz § 5 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za wyprodukowanie 1m3 wody przez ZGKiM w Skaryszewie
w kwocie 2,92 zł + VAT
 opłata abonamentowa 3 zł + VAT / odbiorca / m-c
§ 2. Zatwierdza się taryfę za oczyszczenie 1m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta i gminy w kwocie 4,09 zł + VAT
§3 Zatwierdza się taryfę włączenia do sieci wodociągowej :
do wodociągu o średnicy do 90 mm od 700,00 zł do 1800,00 zł + VAT
do wodociągu o średnicy do 110 mm od 800,00 zł do 2000,00 zł + VAT
do wodociągu o średnicy do 160 mm od 850,00 zł do 2200,00 zł + VAT
- w zależności od wydanych warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego
§ 4. Traci moc uchwała nr III/7/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 639
17 maja 2017 17:16 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)