Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokopści stawek podatku od srodków transportowych.

Projekt
Uchwała Nr …………/2011
Rady Miejskiej w Skaryszewie
Z dnia ………………2011 r.
W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40, ust.1, art.41, ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z póź. zm.), art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z póżn.zm.);Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek   podatku od środków transportowych w 2012 roku, Monitor Polski nr 95 poz.962 Rada Miejska uchwala ,co następuje:
§1
Ustala stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku
dla samochodu ciężarowego
/w zł/
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
768
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
1080
powyżej 9 t i poniżej 12 t
1320
2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w zł)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
13
1056
1260
13
14
1260
1824
14
15
1824
2064
15
2064
2292
Trzy osie
12
17
1056
1260
17
19
1260
1824
19
21
1824
2064
21
23
2064
2292
23
25
2424
2424
25
2424
2544
Cztery osie i więcej
12
25
1824
2064
25
27
2292
2292
27
29
2292
2424
29
31
2424
2736
31
2544
2736
3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku dla ciągników siodłowych i balastowych z naczepą lub przyczepą (w zł)
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1464
4/od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku (w zł)
Nie mniej niż
Mniej niz
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
18
1500
1560
18
25
1560
1668
25
31
1668
2016
31
1728
2292
Trzy osie i więcej
12
40
1956
2160
40
2160
2892
5/ przyczepy naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku
dla przyczepy, naczepy z pojazdem silnikowym /w zł/
od 7 ton i poniżej 12 ton
1056
6/przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku
Ni mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna            (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
18
1056
1272
18
25
1272
1260
25
1260
1584
Dwie osie
12
28
1272
1260
28
33
1260
1500
33
38
1296
1632
38
1872
2088
Trzy osie i więcej
12
38
1296
1632
38
1872
2088
7/ od autobusu:
Liczba  miejsc do siedzenia                        Stawka podatku dla autobusów/w zł/
Mniej niż 30 miejsc                                                        504
30 miejsc i powyżej                                                      1008
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.
§ 3.
1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i  Sołectwach
2.      Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
3.      Traci moc uchwała nr.IV/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 620
17 maja 2017 17:15 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)