Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PROJEKT

Uchwała Nr XIII/ / 2011
Rady Miejskiej w Skaryszewie
Z dnia ………………2011 r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40, ust.1, art.41, ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z póź. zm.), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z póżn.zm.),Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku Monitor Polski Nr 95 poz.961 Rada Miejska uchwala , uchwala co następuje:

§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Skaryszew:

L.p. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Wysokość stawki podatku

1. Grunty:
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1m2 powierzchni 0,57 zł
b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne za 1 ha powierzchni 4,33 zł
c) zajęte pod zabudowę mieszkalną i gospodarczą sklasyfikowaną w ewidencji gruntów literą B, a związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 0,03 zł
d) pozostałe, w tym zajęte pod prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1m2 powierzchni 0,22 zł

2. Budynki lub ich części:
a) mieszkalne za 1m2 powierzchni użytkowej 0,42 zł
b) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m2 powierzchni użytkowej w tym:
-pomieszczenia socjalne związane z działalnością gospodarczą np.łazienki, toalety, pokoje socjalne oraz pozostałe budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej i innej -15,50zł

c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2 powierzchni użytkowej 9,50 zł
d) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1m2 powierzchni użytkowej 4,40 zł
e) pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1m2 powierzchni użytkowej 4,50 zł

3. Budowle- od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2% wartości


§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i w Sołectwach.
2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
3. Traci moc uchwała nr XXIII/155/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 747
17 maja 2017 17:13 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)