Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt Uchwały w sprawie prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała nr XIII/ /2011
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i  art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (j.t; Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) -
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§  1.
1.          Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:
    1). Targowisko Miejskie w Skaryszewie ul. Krasickiego 13
  / w dzień targowy – wtorek w pozostałe dni tygodnia stawka opłaty dziennej stanowi 1/5 opłat niżej wymienionych/
L.P.
Za sprzedaż :
Wysokość
opłaty
/ w zł /
1.
Zwierząt :
koni  / za 1 szt./
20
bydła, owcy, kóz, trzody chlewnej pow. 6 m-cy i cielęta do 6 m-cy
/ za 1 szt./
10
trzody chlewnej-prosiąt / za 1 szt./
5
2.
Artykułów spożywczych
i przemysłowych z :
a/ samochodu o ładowności do 3.5 t masy całkowitej
15
b/ samochodu o ładowności powyżej 3.5 t masy całkowitej
20
c/ straganu, stoiska- 3 mb
- za każdy dodatkowy- 1 mb
15
  5
3.
Płodów rolnych : zbóż, warzyw, owoców i nabiału z:
a/ samochodu o ładowności do 3.5 t masy całkowitej
15
b/ samochodu o ładowności powyżej 3.5 t masy całkowitej
20
c/ ciągnika, wozu konnego
10
d/ przy sprzedaży obnośnej z ręki, z roweru
5
e/ straganu, stoiska- 3 mb
- za każdy dodatkowy- 1 mb
15
  5
    2).   Wstępy:
    - miejsca prowadzenia handlu określone zostaną w przepisach porządkowych.   
L.P.
Za sprzedaż :
Wysokość
opłaty
/ w zł /
1.
Zwierząt :
a/ koni  / za 1 szt./
20
2.
Artykułów rękodzieła
ludowego i artykułów związanych z hodowlą koni:
Za zajęcie placu na sprzedaż –1 mb (liczone wzdłuż alei handlowej)
30
3.
Artykuły przemysłowe,
Spożywcze, płody rolne, owoce, warzywa:
Za zajęcie placu na sprzedaż – 1 mb (liczone wzdłuż alei handlowej)
30
4.
Mała gastronomia
Za zajęcie placu:
-1 mb(liczone wzdłuż alei handlowej)
100
3). Odpusty:   25 lipca i 28 sierpnia ulica Mickiewicza w Skaryszewie.
            - za zajęcie placu pod stragan:  3 mb (mierzone wzdłuż krawężnika)  - 15 zł.   
            - za zajęcie każdego następnego 1 mb - 5  zł.                                                                                                                                                                                                                              
4). Sprzedaż przy Cmentarzu w Skaryszewie :
            - codziennie wzdłuż parkanu między wejściami na nowy i stary cmentarz,   stoisko 5 mb   (mierzone wzdłuż         
                krawężnika) - 5 zł
            - w okresie Świąt Wszystkich Świętych tj. w dniach: 30, 31.X i 1 XI :
                miejsca prowadzenia handlu wyznacza się w ulicy Partyzantów w Skaryszewie,  przed cmentarzem oraz    na                parkingu.
L.P.
Za sprzedaż :
Wysokość
opłaty
/ w zł /
za trzy dni
1.
Za zajęcie stanowiska na sprzedaż:
-kwiaty żywe, sztuczne, wiązanki,wieńce,
znicze.
2.5 mb mierzone wzdłuż krawężnika
  3 mb mierzone   wzdłuż krawężnika
  4 mb mierzone   wzdłuż krawężnika
  5 mb mierzone   wzdłuż krawężnika
  6 mb mierzone   wzdłuż krawężnika
80
90
100
110
120
       
2. Wysokość opłaty dziennej nie może przekroczyć stawki maksymalnej określonej w  ustawie
    o podatkach i opłatach lokalnych obowiązującej w danym roku.
§  2.
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za potwierdzeniem dowodu wpłaty.
3. Na inkasenta ustala się pracownika Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Funduszy
      Unijnych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
      w Skaryszewie.
§  3.
1. Dokonywanie sprzedaży w trakcie innych niż wymienione w   § 1  ust.1 świąt lub imprez   
      lokalnych odbywa się na zasadach określonych w wydanych przepisach porządkowych. 
§  4.
Dokonywanie sprzedaży poza wymienionymi w § 1 i § 3 miejscami uprawnionymi do prowadzenia handlu podlega odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.
§  5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.
§  6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012r.
§  7.
Traci moc uchwała Nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 589
17 maja 2017 17:15 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)