Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Projekt Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dka określenia podatku rolnego na 2012r.

PROJEKT

U C H W A Ł A NR XIII/..../2011
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia ..................... 2011 roku.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla
określenia podatku rolnego na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust. 1 , art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn:Dz.U.Nr 142 z 2001 roku. poz. 1591 ze zm,) , art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jedn: Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 pażdziernika 2011roku (M.P.z 2011 roku Nr 95poz.969) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala co następuje:

§ 1
Obniża się cenę 1 dt żyta przyjętego do ustalania podatku rolnego na 2012 rok z kwoty 74,18 zł. do kwoty 48,00 zł. za 1 dt.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 01 stycznia 2012 roku.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 17:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 555
17 maja 2017 17:12 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)