Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na stanowisko dyrektora PSP w Odechowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w gminie Skaryszew

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2012 w rozbiciu na poszczególne szkoły w każdej z gmin regionu radomskiego. Do sprawdzianu, który przeprowadzono 3 kwietnia na Mazowszu przystąpiło 48 915 uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań, sprawdzających poziom opanowania...

WYPRAWKA SZKOLNA

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Projekt Rozporządzenia dotyczącego edycji Rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. W roku szkolnym 2012/2013 pomocą będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną: - w klasach...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2012ROKU

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku...

Wykaz nieruchomości do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) Nieruchomość gruntowa, oznaczona...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 10.05.2012r. do 30.05.2012r. wykazu nieruchomości...

Ogłoszenie o II przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 700 o pow. 2,8997 ha, położonej w miejscowości Skaryszew. Cena wywoławcza: 18 600 zł Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem w/w nieruchomości...

Konkurs na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określo

Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012

otwarty konkurs Załacznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr 25/2012r. z dnia 28 marca 2012r.

Konkurs na stanowisko dyrektora

1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym 2/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym 2/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, ...