Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dot. zapisów na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie- Terenowy Zespół Doradczy w Radomiu oraz Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje rolników z terenu gminy Skaryszew, że prowadzi zapisy na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Planowany termin szkolenia to miesiąc kwiecień...

Informacja dla członków Powiatowego Koła Hodowców Koni i sympatyków hodowli koni

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu zawiadamia, że dnia 14 marca 2013 r., o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 228 Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, odbędzie się zebranie sprawozdawczo-informacyjne członków Powiatowego Koła Hodowców Koni. Zebrania Powiatowych Kół...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013roku.

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew oraz Wójt Gminy Kowala

Ogłaszają II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości lokalowej oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: a. Lokal mieszkalny · Lokal usytuowany jest na parterze trzykondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wybudowanego w 1976r....

Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Z dniem 31 grudnia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. Dz. U z 2012r poz. 1407 o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących min. :1.zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE na pobyt czasowy...

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2013 oraz całoroczne Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 września 2012r. do 24 września 2012 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy...

STYPENDIA SZKOLNE

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów będzie przyznawana pomoc materialna. Pomoc materialna ma charakter socjalny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konsultacje społeczne Cel konsultacji. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96 poz.873 z późn. zm.) w sprawie...

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Skaryszew

Rok szkolny był trzecim rokiem reformy w szkołach. Od 1 września 2011r w III klasach gimnazjów obowiązywała nowa podstawa programowa nauczania. Efektem wprowadzania nowej podstawy programowej nauczania był egzamin gimnazjalny przeprowadzany w kwietniu według nowych zasad. Uczniowie obecnych III klas gimnazjów byli pierwszym rocznikiem,...