Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w...

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.09.2015r. do 13.10.2015r. wykazu nieruchomości...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konsultacje społeczne w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 1.Cel konsultacji. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,o...

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dane dotyczące zasad udzielania pomocy w postaci dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników. Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Skaryszew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w II połowie 2015 roku

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118, ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej. I. PODMIOTY...

STYPENDIA SZKOLNE

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów będzie przyznawana pomoc materialna. Pomoc materialna ma charakter socjalny.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Zaproszenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla rolników, które odbędzie się 19.08.2015 r.