Obwieszczenia, Ogłoszenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

W roku szkolnym 2013/2014 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną w: klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca s...

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), ODWOŁUJE ogłoszone na dzień 10 czerwca 2013r. rokowania po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości lokalowej oraz udziałów w...

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu nieograniczonym

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW I WÓJT GMINY KOWALA zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 47 z dnia 11.04.2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań) ZARZĄDZENIE Nr 47 /2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 11 kwietnia 2013roku.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Skaryszew Skaryszew, dnia 19.03.2013 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zmianami),

Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na...

DYŻURY LEŚNICZEGO (harmonogram)

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje, iż Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom Nr 2/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., ustalone zostały terminy dyżurów specjalisty do spraw lasów niepaństwowych (LEŚNICZEGO), które pełnione będą w CZWARTKI w godzinach 9.00- 11.00 w tutejszym Urzędzie- pokój nr 12. ...

Odbiór padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skaryszew

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje, że usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt z indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy w 2013 roku wykonuje Przedsiębiorstwo „Jasta” Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim- Oddział Radom, ul. Energetyków 24. Zgłoszenia...