Obwieszczenia, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 z poźn. zm.) oraz
w związku z Zarządzeniem Nr 167/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Zadaniem komisji jest opiniowanie złożonych ofert w oparciu o § 13 Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.   

Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert, a także nie mogą podlegać wyłączeniu  określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).  

Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się pod zamieszczonym ogłoszeniem w terminie do 20 grudnia 2019 r.

Wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. J. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew (decyduje data wpływu do Urzędu).

Spośród złożonych kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew dokona wyboru dwóch członków komisji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą udziału w pracach komisji wówczas  komisja konkursowa  może działać bez ich udziału.


Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej umieszczona zostanie na stronie www.skaryszew.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skaryszew.pl.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12 grudnia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Sowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2019 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Sowa
Ilość wyświetleń: 161
16 grudnia 2019 13:29 (Joanna Sowa) - Dodanie zdjęcia [otwarty_konkurs_ofert.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 13:28 (Joanna Sowa) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_czlonkow_komisji_konkursowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 13:28 (Joanna Sowa) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)