Obwieszczenia, Ogłoszenia

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA ROK 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji
z budżetu  Gminy Skaryszew na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
w roku 2020

I. OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Gmina Skaryszew
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
tel. 48-610-30-89

II. ORGANIZATOR KONKURSU:

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

tel. 48-610-30-89

III. FORMA KONKURSU:

Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XLII/369/2018 r. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10473)

IV. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ W FORMIE WSPARCIA 

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu Gmina Skaryszew przeznaczyła kwotę w wysokości 251 000,00 zł

NAZWA ZADANIA:

Wspieranie zadań nad poprawą kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców gminy, program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, pobudzanie inicjatyw społecznych oraz promocja sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w roku 2020.

W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane m.in. wynagrodzenia szkoleniowców, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych, koszt opieki medycznej, rehabilitacji, badań lekarskich, koszt organizacji obozów/zgrupowań sportowych, koszt uczestnictwa w zawodach sportowych – transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zakup napojów, wpisowe/startowe, koszt organizacji zawodów sportowych – zakup nagród, pucharów, medali, zakup napojów, obsługa techniczna i medyczna, koszt ochrony, zakup usług niezbędnych do realizacji zadania, koszt identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Skaryszew, inne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem /wyszczególnić jakie/. 

Termin realizacji zadania ustala się do 31 grudnia 2020 roku.

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ

O dotację z budżetu Gminy Skaryszew na zadania z zakresu rozwoju sportu mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) i nie należące do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Miasta i Gminy Skaryszew prowadzą działalność sportową i prowadzą działalność służącą poprawie warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych.

VI. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI NABORU

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
tel. 48-610-30-89

/II piętro pok. 20/

14 dni od dnia ogłoszenia konkursu

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

1. Wnioski należy złożyć:

w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczątką Klubu Sportowego, z napisem „KONKURS OFERT - Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu Miasta i Gminy Skaryszew w roku 2020,  NIE OTWIERAĆ”.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r. w siedzibie ogłaszającego konkurs: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew /Kancelaria Urzędu lub Sekretariat/  lub przesłać pocztą na adres: 26-640 Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy.

VIII. TERMIN I TRYB ROZPATRZENIA OFERT

1.Oferty na realizację zadań będą rozpatrywane do 14 dni od daty końcowego terminu składania ofert w siedzibie organizatora konkursu – Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. J. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew przez Komisję Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.

IX. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.
2. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być  tylko koszty kwalifikowane.
3. Koszty kwalifikowane to niezbędne , zaplanowane w szacunkowym budżecie oraz rozsądne wydatki poniesione przez podmiot w trakcie realizacji projektu, zapisane w ich księgach zgodnie z zasadami księgowości i poparte dokumentami-umowami, rachunkami, fakturami, innymi kosztami itp.
4. Wydatki niekwalifikowane:

a)  koszty nie związane z projektem,
b) koszty pokrywane przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
c)  fundusze rezerwowe (oszczędności na rzecz strat i możliwych przyszłych długów),
d)  zysk inwestycyjny,
e)  długi, odsetki od długów, długi nieściągalne,
f)  różnice kursowe,
g)  produkcja materiałów i publikacji dla celów komercyjnych,
h)  wkład pozafinansowy: w tym wkład rzeczowy,
i)   podatek VAT (wyjątek: organizacja wykaże , że nie jest w stanie odzyskać  VAT),
j) wydatki związane z projektem, poniesione przez organizatora w okresie nieobowiązywania umowy,
k)  zakup środka trwałego / nie dotyczy zakupu sprzętu sportowego/.

5. W przypadku gdy przyznanie dotacji następuje w kwocie  mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania wysokości swojego wkładu finansowego i do przedłożenia zaktualizowanego  harmonogramu i kosztorysu projektu.

6. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w budżecie (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania pisemnej zgody Gminy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 20 % wartości danej kategorii wydatków. 

7. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji jest zobowiązany wykorzystać ją nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

X. KRYTERIA OCENY OFERT     

1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru :

1) ranga, znaczenie zadania dla rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew;
2) liczba uczestników zadania z terenu Miasta i Gminy Skaryszew;
3) ocena realizacji zadań podmiotu w okresie poprzednim z otrzymanych dotacji;
4) współpraca z jednostkami samorządu Miasta i Gminy Skaryszew w zakresie organizacji wydarzeń sportowych.

2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1)  złożenie oferty po wymaganym terminie,
2) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,
3)  złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
4) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu  i aktualnego zaświadczenia/wyciągu z ewidencji lub KRS-u.

XI. HARMONOGRAM PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisja Konkursowa powołana na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew:

1)    dokona wstępnej oceny złożonych ofert pod względem formalnym,
2)    dokona merytorycznej oceny ofert,
3)    dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i przedstawi do zatwierdzenia oraz podziału środków Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH KONKURSU

Wyniki naboru ofert  i warunki zlecenia realizacji zadań ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych Miasta i Gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE UMOWY I JEJ TREŚCI

Wyniki  otwartego konkursu ofert będą stanowiły podstawę do zawarcia umów na  wsparcie rozwoju sportu w roku 2020.

XIV. ZASTRZEŻENIA OGŁASZAJĄCEGO KONKURS

 1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 2. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.
 3. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie wsparcia tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 5. Kluby sportowe, o których mowa w pkt. 5 mogą otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.
 6. Ogłaszający konkurs nie wyraża zgody na bezpośrednie wykonanie zadania lub jego części przez podwykonawców lub partnerów oferenta.
 7. Oferty złożone przez podmioty nie posiadające zarządu zdolnego do działań prawnych (tj. takiego, któremu zgodnie ze statutem upłynęła kadencja władz
  i nie wybrano nowego składu zarządu lub rezygnacji członków z pełnienia funkcji w zarządzie i nie dokonania uzupełnienia składu zarządu ) nie będą rozpatrywane.
 8. Nie będą rozpatrywane oferty , które  przewidują podwójne wspieranie zadania publicznego jednocześnie z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew i jej jednostek  budżetowych.
 9. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. W przypadku, gdy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

11. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie  w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

XV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Dotacje nie mogą być udzielone na:

1)    realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Skaryszew z innego tytułu,
2)    zakup nieruchomości,
3)    wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych(z wyjątkiem zakupu sprzętu sportowego). Pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości,
4)    finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
5)    działalność polityczną lub religijną,
6)    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,
7)    transfer zawodników.

XVI. ZAWARTOŚĆ ZŁOŻONEJ OFERTY ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

1. Złożona oferta winna zawierać:

a)   szczegółowy rzeczowy zakres zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b)   termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d)   informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

2. Do oferty należy dołączyć:

 1. a) aktualny dokument określający osobowość prawną  wypis z KRS-u lub zaświadczenie/wyciąg z ewidencji, oryginał lub kopię, poświadczony na każdej stronie za zgodność z oryginałem(wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty), bądź wydruk komputerowy z aktualnymi informacjami o wpisie podmiotu do Rejestru pobrany z Centralnej Informacji KRS posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze, zgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r.  
 2. b) statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu poświadczony na każdej stronie za zgodność z oryginałem.
 3. c) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

3. Oferta winna być:

a)   przedmiotem działania określonym w statucie organizacji,
b)   podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (np. KRS-u).

4. Decyzje o wyborze oferenta podejmuje Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

XVII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Wzór oferty  – załącznik nr 1.1
Wzór sprawozdania - załącznik nr 1.2

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16 grudnia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Sowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2019 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Sowa
Ilość wyświetleń: 203
18 grudnia 2019 15:11 (Joanna Sowa) - Dodanie załącznika [ogloszenie_sport_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2019 11:46 (Joanna Sowa) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2019 11:30 (Joanna Sowa) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_czesciowe_koncowe_z_wykonania_zadania_z_zakresu_projektu _sportowego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)