Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie o II ustnych przetargach nieograniczonych na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.Nieruchomość gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25, łącznie stanowiących jedną całość,
o pow. 0,1066ha,
położonych w miejscowości Skaryszew, przy ul. Błonie.

Cena wywoławcza netto: 69 300 zł

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%

a.Dla działek Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25, razem stanowiących jedną całość, o łącznej pow. 0,1066ha, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Radomiu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr RA1R/00036173/8

b.Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Błonie w Skaryszewie, posiada bezpośredni dostęp z w/w ulicy o nawierzchni asfaltowej.

c.Kształt nieruchomości to trapez o zorientowaniu dłuższych boków na kierunek północ – południe; działka o szerokości frontowej ok. 20m oraz głębokości po krótszym boku ok. 40m i dłuższym boku ok. 61m.

d.Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o ustaleniu warunków zabudowy nr 22/13
z dnia 19.02.2013r.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 307,50zł.

g.W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 23.07.2014r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

2.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 37/2 o pow. 0,1629ha, położonej w miejscowości Kłonowiec Koracz.

Cena wywoławcza: 9 310 zł

a.Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości
na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1057/R/13 z dnia 27.06.2013r. (znak: SPN-R-7510.15.2013.DK); dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

b.Działka usytuowana przy drodze utwardzonej zurbanizowanej, na obszarze terenów rolnych, gdzie w odległości ok. 100m zlokalizowana jest rozproszona zabudowa zagrodowa.

c.Kształt nieruchomości to trapez o zorientowaniu dłuższych boków na kierunek północ – południe. Działka o szerokości frontowej ok. 35m oraz głębokości po krótszym boku ok. 35m i dłuższym boku ok. 65m.

d.Działka Nr 37/2 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod tereny upraw polowych.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 307,50zł.

g.W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 23.07.2014r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz. 518
j. t.).

2.Przetargi odbędą oddzielnie na każdą nieruchomość w dniu 19.01.2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 19, w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Położenie Cena wywoławcza netto Wysokość wadium Termin
i godzina przetargu
1 Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25 Skaryszew 69 300zł 6 930zł 19.01.2015r. - godz. 10.30
2 37/2 Kłonowiec Koracz 9 310zł 931zł 19.01.2015r. - godz. 12.00

3.Wadium należy wpłacaćna konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010, z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 13.01.2015r. środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym.

4.Warunkiem udziału w przetargach będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

dowodu tożsamości,

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

5.Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, której numer geodezyjny wskazano na dowodzie wpłaty.

6.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 

 

Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 2a Urzędu Miasta i Gminy,
telefon: 48 610 30 89 wew. 116.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 21:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 336
22 maja 2017 21:57 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)