Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2016r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 65) oraz § 19 pkt. 3 i 4 Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 109, poz. 3477 z 2011r.), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza :

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Skaryszew, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat:


1.Nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako część działek: Nr 2169 o pow. 0,6154ha i Nr 2170 o pow. 0,5765ha, położone
w obrębie Skaryszew Miasto.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 2,45q/rok, przy czym czynsz dzierżawny płatny będzie w gotówce, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta wg komunikatu Prezesa GUS.

Dzierżawa na rzecz Pana Tomasza Wasilewskiego

zam. Skaryszew, ul. Twarogowa 5

26-640 Skaryszew

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 21:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 509
24 maja 2017 21:33 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)