Statut Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała w sprawie zmiany Statutu

Uchwała NR III/23/2018 z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Skaryszew

Uchwała w sprawie zmiany statutu z dnia 7.12.2018

Uchwała w sprawie zmiany statutu

Uchwała w sprawie zmiany statutu z dnia 17.10.2018

Uchwała w sprawie zmiany statutu

Statut Gminy z dnia 22 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy UCHWAŁA Nr XV/116 /2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów...

Statut Gminy

S T A T U T G M I N Y Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1. 1. Gmina Skaryszew, zwana dalej w niniejszym Statucie „Gminą”, jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Ilekroć w statucie jest mowa o Urzędzie należy przez...