Statut Gminy (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Gminy

S T A T U T G M I N Y Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1. 1. Gmina Skaryszew, zwana dalej w niniejszym Statucie „Gminą”, jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Ilekroć w statucie jest mowa o Urzędzie należy przez...