Protokoły z kontroli (2019)

Wybierz rok

Sprawozdanie z audytu - Prawidłowosc dokonywania wydatków na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie - Prawidłowosc dokonywania wydatków na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przez Gminę Skaryszew

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - sposób organizacji i realizacji przez Ośrodek zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie pokontrolne - urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych.

Protokół kontroli - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz"

Protokół kontroli - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz"

Sprawozdanie z audytu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie. Temat: Ocena funkcjonowania udzielenia zamówień publicznych do kwoty 30 000 EURO.

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Nazwa projektu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"

Sprawozdanie z audytu

Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na działalność sportową.