Protokoły z kontroli

Wybierz rok

Wystąpienie pokontrolne - Wojewoda Mazowiecki

Przedmiot kontroli obejmował stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej, prawidłowość przyznawania zasiłków stałych oraz kierowania do domów pomocy społecznej ....

Wystąpienie pokontrolne - regionalna Izba Obrachunkowa

Dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 06.05.2020 r.

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Temat: Ocena funkcjonowania Standardów Kontroli Zarządczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Sprawozdanie z audytu - Prawidłowosc dokonywania wydatków na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie - Prawidłowosc dokonywania wydatków na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przez Gminę Skaryszew

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - sposób organizacji i realizacji przez Ośrodek zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie pokontrolne - urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych.

Protokół kontroli - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz"

Protokół kontroli - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz"

Sprawozdanie z audytu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie. Temat: Ocena funkcjonowania udzielenia zamówień publicznych do kwoty 30 000 EURO.

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu