Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR III/15/2006

UCHWAŁA NR III/15/2006
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 14 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 ), art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r nr 203 poz. 1966), oraz pism MUW oraz Ministerstwa Finansów, Rada Miejska w Skaryszewie uchwala:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej: o kwotę 970 574 zł

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 33 000 zł

1. w dziale 852 opieka społeczna o kwotę 33 000 zł

 • w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3 000 zł
 • w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12 000 zł w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12 000 zł
 • w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 18 000 zł w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 18 000 zł

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 003 574 zł

1. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 41 191 zł

 • w rozdziale 01095 pozostała działalność o kwotę 41 191 zł w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 41 191 zł (środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym) 

2. w dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 88 000 zł

 • w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 88 000 zł w § 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 88 000 zł 

3. w dziale 758 różne rozliczenia o kwotę 39 116 zł

 • w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 39 116 zł w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 39 116 zł

4. w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę 1 504 zł

 • w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 212 zł w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 212 zł (na wyprawki szkolne)
 • w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 1 292 zł w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 1 292 zł

5. w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę 48 zł

 • w rozdziale 85195 pozostała działalność o kwotę 48 zł w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 48 zł (zadania zlecone dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji - z rezerwy budżetowej)

6. w dziale 852 opieka społeczna o kwotę 729 560 zł

 • w rozdziale 85212 świadczenia społeczne Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego o kwotę 137 600 zł w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 137 600 zł
 • w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 7 500 zł w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 7 500 zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa) (dotacja na zasiłki okresowe)
 • w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 575 460 zł w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 575 460 zł
 • w rozdziale 85295 pozostała działalność o kwotę 9 000 zł w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 9 000 zł (środki z rezerwy celowej na dożywianie)

7. w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 104 155 zł

 • w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 104 155 zł w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 104 155 zł (na stypendia socjalne oraz stypendia Prezesa RM)

III. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami:

1. w dziale 852 opieka społeczna kwotę 6 000 zł

 • w rozdziale 85212 świadczenia społeczne Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego kwotę 6 000 zł z § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 6 000 zł na § 6310 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwotę 6 000 zł (zadania zlecone)

IV. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między działami:

1. z działu 700 gospodarka mieszkaniowa kwotę 177 300 zł

 • z rozdziału 70005 gospodarka gruntami i Nieruchomościami kwotę 177 300 zł z § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwotę 177 300 zł do działu 010 rolnictwo i łowiectwo kwotę 177 300 zł
 • do rozdziału 01095 pozostała działalność kwotę 177 300 zł do § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwotę 177 300 zł (zmiana klasyfikacji) W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Gminy wynosi 24 981 710 zł

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

I. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 33 000 zł

1. w dziale 852 opieka społeczna o kwotę 33 000 zł

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3 000 zł

- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12 000 zł w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 12 000 zł

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 18 000 zł

w § 3020 wydatki osob. niezalicz.do wynagr. o kwotę 117 zł

w § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 12 712 zł

w § 4040 dodatkowe wynagr. roczne o kwotę 131 zł

w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 268 zł

w § 4120 składki na FP o kwotę 266 zł

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 299 zł

w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 907 zł

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 003 574 zł

1. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 41 191 zł

- w rozdziale 01095 pozostała działalność o kwotę 41 191 zł

w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 41 191 zł (zadania zlecone środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym)

2. w dziale 600 transport i łączność o kwotę 4 069 zł

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 4 069 zł w § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 469 zł (odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu) w § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych o kwotę 1 600 zł (środki własne na wykup gruntów pod ulice)

3. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15 000 zł

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nierucho- mościami o kwotę 15 000 złw § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 15 000 zł

(środki przeznacza się na remont garaży przy UMiG)

4. w dziale 750 administracja publiczna o kwotę 65 863 zł

- w rozdziale 75022 rady gmin o kwotę 20 000 zł

w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 000 zł

- w rozdziale 75023 urzędy gmin o kwotę 45 863 zł

w § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 33 000 zł

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 270 zł

w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokurat. o kwotę 8 593 zł

(środki przeznacza się na pokrycie kosztów ekspertyzy zarysowań ścian oczyszczalni i koszty prawne )

5. w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę 1 504 zł

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 212 zł

w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 212 zł

(na wyprawki szkolne)

- w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 1 292 zł

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 292 zł

(dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego uczniów młodocianych)

6. w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę 48 zł

- w rozdziale 85195 pozostała działalność o kwotę 48 zł

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 48 zł

(zadania zlecone dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji - z rezerwy budżetowej)

7. w dziale 852 opieka społeczna o kwotę 731 560 zł

- w rozdziale 85212 świadczenia społeczne

Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.

Emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego o kwotę 137 600 zł

w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 137 600 zł

(zadania zlecone)

- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 7 500 zł

w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 7 500 zł

(zadania własne - środki z rezerwy celowej budżetu państwa)

(dotacja na zasiłki okresowe)

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjal.

usługi opiekuńcze o kwotę 2 000 zł

w § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 800 zł

w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł

(zadania własne)

- w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk

żywiołowych o kwotę 575 460 zł

w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 575 460 zł

(zadania zlecone)

- w rozdziale 85295 pozostała działalność o kwotę 9 000 zł

w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 9 000 zł

(zadania własne - środki z rezerwy celowej na dożywianie)

8. w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 112 639 zł

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 112 639 zł

w § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 112 639 zł

(na stypendia socjalne oraz stypendia Prezesa RM)

(środki własne gminy na stypendia socjalne dla uczniów 8 484 zł)

9. w dziale 926 kultura fizyczna i sport o kwotę 31 700 zł

- w rozdziale 92601 obiekty sportowe o kwotę 2 000 zł

w § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych o kwotę 2 000 zł

(zwiększa się nakłady na modernizację płyty boiska na stadionie w Skaryszewie)

- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 29 700 zł

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 655 zł

w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000 zł

w § 4120 składki na FP o kwotę 1 150 zł

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 400 zł

w § 4260 zakup energii o kwotę 800 zł

w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 240 zł

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł

w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 455 zł

(zwiększa się środki własne na wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej i sportu)

III. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami:

1. z działy 010 rolnictwo i łowiectwo kwotę 10 000 zł

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa

I sanitacyjna wsi kwotę 10 000 zł

z § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych kwotę 10 000 zł

(zmniejsza się nakłady na zad. Nr 4 wykonanie map do celów wodociągowych w m. Budki Skaryszewskie)

- do działu 600 transport i łączność kwotę 10 000 zł

- do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne kwotę 10 000 zł

na § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 10 000 zł

(na bieżące utrzymanie dróg)

IV. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami:

1. w dziale 600 transport i łączność kwotę 55 000 zł

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne kwotę 55 000 zł

z § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych kwotę 55 000 zł

na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10 000 zł

na § 4270 zakup usług remontowych kwotę 10 000 zł

na § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 35 000 zł

(środki z zadań inwestycyjnych nr 16, 17 i 18 z załącznika nr 9 przenosi się na bieżące utrzymanie dróg)

2. w dziale 750 administracja publiczna kwotę 2 000 zł

- w rozdziale 75023 urzędy gmin kwotę 2 000 zł

z § 6060 wydatki na zakupy incest. jedn. budżet. kwotę 2 000 zł

w § 4210 zakup usług pozostałych kwotę 2 000 zł

(środki pozostałe z zakupu sprzętu komputerowego przenosi się na zakup innego wyposażenia)

3. w dziale 801 oświata i wychowanie kwotę 27 000 zł

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe kwotę 27 000 zł

z § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych kwotę 27 000 zł

na § 4270 zakup usług remontowych kwotę 27 000 zł

(zmniejsza się wartość zadania po zakończeniu inwestycji p. n. przebudowa kotłowni i systemu c. o. w PSP w Skaryszewie, pozostałe środki przenosi się na remonty bieżące szkół)

4. w dziale 852 opieka społeczna kwotę 15 000 zł

- w rozdziale 85212 świadczenia społeczne

Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.

Emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego kwotę 6 000 zł

z § 3110 świadczenia społeczne kwotę 6 000 zł

na § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych kwotę 6 000 zł

(w ramach zadań zleconych)

- w rozdziale 85295 pozostała działalność kwotę 9 000 zł

z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9 000 zł

na § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

zadań zleconych stowarzyszeniom kwotę 9 000 zł

(zwiększenie dotacji na organizację Olimpiady Osób Niepełnosprawnych)

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu Gminy wynosi 24 486 677 zł.

§ 3

Zmienia się załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2006r.

I. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 000 zł

1. w dziale 852 opieka społeczna o kwotę 33 000 zł

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrow.

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł

w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3 000 zł

- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12 000 zł

w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12 000 zł

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 18 000 zł

w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 18 000 zł

II. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 754 299 zł

1. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 41 191 zł

- w rozdziale 01095 pozostała działalność o kwotę 41 191 zł

w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 41 191 zł

(środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym)

2. w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę 48 zł

- w rozdziale 85195 pozostała działalność o kwotę 48 zł

w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 48 zł

(dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji - z rezerwy budżetowej)

3. w dziale 852 opieka społeczna o kwotę 713 060 zł

- w rozdziale 85212 świadczenia społeczne

Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.

Emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego o kwotę 137 600 zł

w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 137 600 zł

- w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk

żywiołowych o kwotę 575 460 zł

w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 575 460 zł

I. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 000 zł

1. w dziale 852 opieka społeczna o kwotę 33 000 zł

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrow.

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł

w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3 000 zł

- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12 000 zł

w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 12 000 zł

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 18 000 zł

w § 3020 wydatki osob. niezalicz.do wynagr. o kwotę 117 zł

w § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 12 712 zł

w § 4040 dodatkowe wynagr. roczne o kwotę 131 zł

w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 268 zł

w § 4120 składki na FP o kwotę 266 zł

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 299 zł

w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 907 zł

w § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 12 116 zł

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 754 299 zł

1. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 41 191 zł

- w rozdziale 01095 pozostała działalność o kwotę 41 191 zł

w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 41 191 zł

(zadania zlecone środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym)

2. w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę 48 zł

- w rozdziale 85195 pozostała działalność o kwotę 48 zł

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 48 zł

(zadania zlecone dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji - z rezerwy budżetowej)

3. w dziale 852 opieka społeczna o kwotę 713 060 zł

- w rozdziale 85212 świadczenia społeczne

Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.

Emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego o kwotę 137 600 zł

w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 137 600 zł

(zadania zlecone)

- w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk

żywiołowych o kwotę 575 460 zł

w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 575 460 zł

(zadania zlecone)

III. dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami:

1. w dziale 852 opieka społeczna kwotę 6 000 zł

- w rozdziale 85212 świadczenia społeczne

Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.

Emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego kwotę 6 000 zł

z § 3110 świadczenia społeczne kwotę 6 000 zł

na § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych kwotę 6 000 zł

(w ramach zadań zleconych)

IV. dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami:

1. w dziale 852 opieka społeczna kwotę 6 000 zł

- w rozdziale 85212 świadczenia społeczne

Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.

Emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego kwotę 6 000 zł

z § 3110 świadczenia społeczne kwotę 6 000 zł

na § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych kwotę 6 000 zł

(w ramach zadań zleconych)

§ 4

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej – plan zadań inwestycyjnych w 2006r otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 3 281 613 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik nr 9 do Uchw. Nr XXVII/217/2005 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28.12.2005r. zmieniony dnia 14.12.2006

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14 grudnia 2006r
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska w Skaryszewie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2017 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 363
27 grudnia 2017 13:26 (Tomasz Kalita) - Opublikowanie dokumentu.
27 grudnia 2017 13:22 (Tomasz Kalita) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)