Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Wybierz rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew do złożenia oferty w sprawie nabycia na własność Gminy Skaryszew w trybie bezprzetargowym działki Nr 3813/6 o pow. 179m kw. położonej w miejscowości Skaryszew przy ulicy Młynarskiej.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015.

w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 do budżtu Gminy w Skaryszewie.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PROJEKT U C H W A Ł A NR ........... RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia .................. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.z późn. zm.) art.24...