Obwieszczenia, Ogłoszenia

OTWARTY KONKURS OFERT PN.: "KULTURA DLA WSZYSTKICH"

OTWARTY KONKURS OFERT

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/120/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I.     RODZAJ WSPIERANEGO ZADANIA

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. NAZWA ZADANIA: „KULTURA DLA WSZYSTKICH”

Dofinasowanie działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizacja osoby w wieku 50+

3. Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności:

a) realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, w tym edukacji teatralnej, plastycznej, muzycznej, filmowej i fotograficznej;

b) działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze;

c) wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

4. Preferowane będą projekty:

a) cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,

b) wprowadzające innowacyjne rozwiązania,

c) zawierające całoroczne działania z zakresu edukacji kulturalnej,

d) skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Ferie w Gminie Skaryszew” i „Wakacje w Gminie Skaryszew” (działania z zakresu edukacji kulturalnej),

e) działania kulturalne związane z obchodami świąt państwowych oraz wydarzeń rocznicowych i jubileuszy,

f) prezentujące dorobek artystyczny lokalnych stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych

4. Celem zadania jest zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej poprzez realizację przedsięwzięć oraz aktywny w nich udział mieszkańców Miasta i Gminy Skaryszew.

II.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew planuje przeznaczyć kwotę 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania
  z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację zadań ogłoszonych niniejszym konkursem, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew może ogłosić nowy konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2020 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 III.    PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT:

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1)    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.),

2)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)    spółdzielnie socjalne,

5)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

2. O dotacje na realizacje zadania mogą się ubiegać oferenci, o których mowa w ust. 1,
z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

IV.   Zasady przyznawania dotacji.

1.  Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.),

2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późń. zm.),

3)    uchwała Nr XVII/120/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań dostępnej również na stronie internetowej www.skaryszew.pl.
 2. Przyjęcie oferty do realizacji nastąpi w oparciu o jej pozytywną ocenę formalną
  i merytoryczną wydaną przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.
 3. Ofertę należy wypełnić komputerowo. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru (dopuszcza się dokonanie skreśleń długopisem).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 5. Podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę w ogłoszonym konkursie. Złożenie większej ilości ofert niż 1 spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.
 6. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 7. Wkład osobowy - rozumiany jest jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowana do zaangażowania w realizację zadania publicznego. Przy wycenie wkładu osobowego należy: opisać kryterium wyceny wkładu osobowego, który został przewidziany do realizacji zadania; zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (tabela IV. 2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania).
 8. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w części V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

10. Udział wkładu osobowego w stosunku do otrzymanej dotacji nie jest limitowany.

11. Dotacja może być przeznaczona na:

1)    nagrody – pieniężne (indywidualne) i rzeczowe,

2)    usługi poligraficzne,

3)    honoraria, wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia,

4)    zakup materiałów i elementów niezbędnych dla wykonania zadania,

5)    wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sali, sceny,

6)    koszty promocji przedsięwzięcia,

7)    wyżywienie,

8)    zakwaterowanie,

9)    usługi transportowe,

10) koszty utrzymania lokalu, w tym media i opłaty administracyjne,

11) wydanie publikacji, płyty,

12) opłaty związane z realizacją zadania, w tym wpisowe, akredytacje, ZAIKS, licencje, itp.

12. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1)    zakup usług i elementów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania,

2)    budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

3)    wydatki związane z działalnością gospodarczą.

V.    TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 Termin realizacji zadania ustala się od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.

 1. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że zawarta umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez ten podmiot.
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem
  i harmonogramem jego realizacji, wymagają akceptacji pisemnej Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.
 4. Wypełnienie części III tabela 6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.

 

VI.    WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Oferta realizacji zadania publicznego powinna być wypełniona wg. wzoru oferty określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057)
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Do oferty powinien być dołączony aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg
  z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania
  w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot.
 3. W przypadku stowarzyszeń zwykłych (które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) i zawierają w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ustawy (Prawo
  o stowarzyszeniach) informacje - do oferty powinien być złożony regulamin działalności stowarzyszenia.
 4. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.
 5. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu) potwierdzony za zgodność z oryginałem.
 6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (nie dotyczy wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji oraz opatrzona datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

VII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2020 r.

VIII.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – KULTURA DLA WSZYSTKICH 2020”, opatrzyć pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, 26-640 Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6 lub przesłać pocztą na ww. adres. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia (wpływu) oferty do Urzędu Miasta i Gminy.
 2. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Oferta, która nie będzie umieszczona w zamkniętej kopercie nie będzie objęta procedurą konkursową (nie będzie rozpatrzona).

IX. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną w celu opiniowania złożonych ofert przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w terminie 14 dni od zakończenia naboru ofert.
 2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w formie zarządzenia.
 3. Do decyzji Burmistrza nie stosuje się trybu odwoławczego.
 4. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 5. Przy rozpatrywaniu ofert pod względem formalnym brane będą pod uwagę następujące kryteria formalne.

Lp.

Kryteria formalne

Tak

Nie

1.

Oferta złożona jest na właściwym formularzu.

 

 

2.

Oferta złożona została w terminie wskazanym
w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

3.

Wszystkie pozycje formularza oferty wypełnione zostały zgodnie z pouczeniem umieszczonym we wzorze oferty stanowiącym załącznik 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

 

4.

Oferta zawiera poprawny rodzaj zadania publicznego.

 

 

5.

Termin realizacji zadania zgodny jest z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu.

 

 

6.

Oferta wypełniona jest komputerowo.

 

 

7.

Oferta złożona  została przez podmiot uprawniony do jej złożenia, a którego działalność statutowa zgodna jest z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.

 

 

8.

Dokumenty są opatrzone datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów.

 

 

9.

Oferta zawiera wymagane załączniki.

 

 

11.

Oferta zawiera właściwy udział procentowy wkładu własnego finansowego i/lub niefinansowego (10 %).

 

 

12.

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie zawiera błędów rachunkowych (cz. V. A i V. B oferty).

 

 

13.

Zgodność opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania z planem, harmonogramem
i kosztorysem.

 

 

 

Oferta spełnia kryteria formalne (Tak lub Nie)

….

.…

 

 1. Niespełnienie jednego z kryteriów jest błędem formalnym, który powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne.

 

Lp.

Kryteria merytoryczne

Ilość punktów

Ilość przyznanych punktów

1.

Zawartość merytoryczna zadania w tym:

walory artystyczne, kulturotwórcze, interdyscyplinarność, nowatorstwo, cykliczność realizowanego zadania, zasięg regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy, ilość uczestników zadania.

0 – 15

 

 

3.

Potencjał realizacyjny

w tym:

- posiadany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,

- współpraca przy realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej (w tym rzetelność i terminowość realizacji
i rozliczenia zadania publicznego).

0 – 5

 

0 – 1

 

 

0 – 2

 

0 – 2

 

 

 

SUMA

26

 

 

 1. Do dofinansowania z budżetu gminy rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 16 punktów.

X.    Dane za lata 2018 i 2019

Kwota dofinansowania na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynosiła:

w 2018 roku – 70 000,00 zł,

w 2019 roku – 90 000,00 zł

XI.       Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku gdy Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.
 2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy oferent winien przedstawić:

1)     zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów oraz plan, harmonogram i opis rezultatów zadania - jeśli dotyczy - na formularzach stanowiących załączniki do umowy. Formularze, o których mowa znajdują się na stronie internetowej www.skaryszew.pl i www.bip.skaryszew.pl,

2)     oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.

 1. W przypadku gdy zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów oraz plan, harmonogram i opis rezultatów zadania różnią się od oferty, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew może odmówić zawarcia umowy.
 2. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów oraz plan, harmonogram i opis rezultatów zadania winien być złożony w terminie umożliwiającym przygotowanie
  i zawarcie umowy.
 3. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 4. Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronach internetowych www.skaryszew.pl i www.bip.skaryszew.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Sowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2019 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Sowa
Ilość wyświetleń: 107
12 grudnia 2019 11:31 (Joanna Sowa) - Dodanie zdjęcia [otwarty_konkurs_ofert.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 11:30 (Joanna Sowa) - Dodanie załącznika [klauzula_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 11:05 (Joanna Sowa) - Dodanie załącznika [umowaorealizacjezadaniapublicznegozalaczniknr31.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)