Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2012 oraz całoroczne

Ogłoszenie
otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew
w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane
w I półroczu 2012 oraz całoroczne


Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.u. Nr 96 poz. 873/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

Ogłoszenie
otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew
w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane
w I półroczu 2012 oraz całoroczne


Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.u. Nr 96 poz. 873/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

§ 1

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są:
1. organizacje pozarządowe.
2. podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
3. Jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 2

Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu i rekreacji, umożliwiające powszechny dostęp
i uczestnictwo mieszkańców miasta i gminy w różnych formach aktywności fizycznej oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Skaryszew.

§ 3

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
Lp. Nazwa zadania Numer zadania Rodzaj pomocy Kwota dotacji (zł.)
1 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej 1 Powierzenie 3.000 zł
2 Szkolenie młodzieży oraz organizowanie rozgrywek tenisa stołowego 2 Powierzenie 5.000 zł
3 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej 3 Powierzenie 2.500 zł
4 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w judo 4 Powierzenie 7.000 zł
5 Szkolenie młodzieży i organizacja zawodów w lekkiej atletyce 5 Powierzenie 2.000 zł
6 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów szachowych 6 Powierzenie 1.500 zł
7 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce nożnej 7 Powierzenie 140.000 zł
8 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek brydża sportowego 8 Powierzenie 2.500 zł
9 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w bilardzie sportowym 9 Powierzenie 2.000 zł
Razem 165. 500 zł


§ 4

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu
sportu i rekreacji w roku 2011 165. 500zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu sportu i rekreacji w roku 2012 165.500zł

§ 5

Zasady przeznaczania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie w terminie do dnia 02.02.2012 r. (dla zadań całorocznych i realizowanych w pierwszym półroczu 2012 r.) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011r. nr 6 poz.25) należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie na adres ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta i Gminy).
2. Na wniosku oferty winna być informacja, jakiego przedsięwzięcia z zakresu sportu i rekreacji oferta dotyczy (podać nr);
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
4. Dotowane z budżetu Miasta i Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Skaryszew lub na rzecz jego mieszkańców.
5. Oferty niekompletne albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
• merytoryczne – zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność
proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj dyscypliny
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb reprezentacji miejskich
w tym zakresie (Ocenianie w skali: 0 – 3),
• społeczne (beneficjenci) – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla
mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne
na usługi świadczone w ramach projektu ( ocenianie w skali: 0-3),
• finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji
zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz
udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania
(ocenianie w skali: 0 – 3),
• promocyjne – promocja Miast i Gminy przez sport, promocja skaryszewskich
sportowców (ocenianie w skali: 0 – 2),
• organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe,
doświadczenie w realizacji powyższych zadań (ocenianie w skali: 0 – 2),
• analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach
(ocenianie w skali: 0 –2),
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.
9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczających 30 dni od upływu terminy ich składania.
10. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
11. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
12. Burmistrz zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
13. Warunkiem zawarcia umowy jest:
• otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
• korekta kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana
• aktualny wypis z rejestru,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania
umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011r. nr 6 poz.25)
15. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w pierwszym półroczu 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 roku.
16. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do
przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 Nr 6 poz. 25.
17. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Sportu Promocji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew Pan Rafał Karolak tel. (48) 610-30-14

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 01:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 222
22 maja 2017 01:34 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)